หน้าแรก | กฏข้อบังคับสมาคม | ประวัติสมาคม | ติดต่อเรา
    สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   ST. LOUIS ALUMNI ASSOCIATION

  = ศิษย์เก่าฯดีเด่น ปี พ.ศ. 2555

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  ปี 2555

                       

            1.  นายแพทย์ธวัชชัย        ภาสุรกุล                      ซ.ล.2045           รุ่น  15 

            2.  ดร.สุรศักดิ์  บำรุงวงศ์                                     ซ.ล.2830            รุ่น  16 

            3.  พ.ต.อ.ชาตรี  เศวตรัตน์                                   ซ.ล.1757           รุ่น  17

4.  นายนพดล  ศรีสุข                                          ซ.ล.3745           รุ่น  17     

            5.  พลโทสุรพงษ์  พูลทรัพย์                                 ซ.ล.1882           รุ่น  17     

            6.   พลอากาศเอกเฉลิม  ตรีเพ็ชร                           ซ.ล.1908           รุ่น  18  

            7.   พลตำรวจตรีวิชัย  ทรงโบรัศมี                           ซ.ล.2530           รุ่น  18  

            8.  นายเมธา  สุศิวะ                                             ซ.ล.3003           รุ่น  18  

            9.  พลตำรวจตรีสมควร  คัมภีระ                              ซ.ล.3049           รุ่น  18  

            10. พลเรือตรีสุนทร  จัดเจน                                   ซ.ล.3307           รุ่น  18  

            11. นายกิตติ     ตันเจริญ                                      ซ.ล.2527           รุ่น  18  

            12  นายสมชาย  เตียงหงษากุล                              ซ.ล.2532           รุ่น  18  

            13.  นายชูชาติ ผลวิวัฒน์                                      ซ.ล.2802           รุ่น  18 

            14. พลตำรวจโทสุรพงษ์  เขมะสิงคิ                         ซ.ล.3393           รุ่น  19  

            15. พลตรีธนา  วิทยวิโรจน์                                    ซ.ล.2443           รุ่น  20  

            16. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช                                      ซ.ล.3496           รุ่น  22 

            17.  ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ                                  ซ.ล.2525           รุ่น  23 

            18.  ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์        ซ.ล.3783           รุ่น  28