หน้าแรก | กฏข้อบังคับสมาคม | ประวัติสมาคม | ติดต่อเรา
    สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   ST. LOUIS ALUMNI ASSOCIATION

  = ศิษย์เก่าฯดีเด่น ปี พ.ศ. 2554

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นงาน  SLC  HOMECOMING  DAY 2011

1.  นายบำรุง  ตันจิตติวัฒน์  ซ.ล.676  รุ่น  9

2.  นายไพบูลย์  อรุณลาภ   ซ.ล.928  รุ่น  9

3.  นายวีระศักดิ์  อนันตมงคล  ซ.ล.675  รุ่น  11

4.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย  ชัยวัฒน์  ซ.ล.1260 รุ่น  11

5.  นายมนัส  ธนานิตยะอุดม  ซ.ล.1498   รุ่น  12

6.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี ซ.ล.2200 รุ่น  13

7.  นายประกิต  เชวงนิรันดร์  ซ.ล.2831  รุ่น  16

8.  รองศาสตราจารย์  ดร.เดชาวุธ  นิตยสุทธิ  ซ.ล.2289  รุ่น  16

9.  นายเดชา  วิลาวรรณ  ซ.ล.1432  รุ่น  16

10.  นายกมล  ประเสริฐนพคุณ  ซ.ล.2928  รุ่น  16

11.  นายอาทร  สิขัณฑกนาค  ซ.ล.2425  รุ่น  17

12.  นายโสภณ  ผลประสิทธิ์  ซ.ล.2122  รุ่น  17

13.   พลโท เสริมโชตน์  เหรียญเจริญ  ซ.ล.1743  รุ่น  17 

14.  นายสุรชัย  สนธิรติ           ซ.ล.  2396   รุ่น  17 

15.  ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์  ซ.ล.2611  รุ่น  20

16.  ดร.รุ่งแสง  กฤตยพงษ์  ซ.ล.2889  รุ่น  22

17.  นายสุทธา  สายวาณิชย์  ซ.ล.2649  รุ่น  22