หน้าแรก | กฏข้อบังคับสมาคม | ประวัติสมาคม | ติดต่อเรา
    สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   ST. LOUIS ALUMNI ASSOCIATION

  = คณะกรรมการศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  

ปีการศึกษา  2556

..................

 1. นายสุนันต์             อรุณนพรัตน์                 นายกสมาคม
 2. นายสุรศักดิ์           สหศักดิ์มนตรี                อุปนายกคนที่  1
 3. พลเอกอธิชาติ        เจริญยิ่ง                       อุปนายกคนที่  2
 4. นายนิยมชัย           ชัยวัฒน์                       อุปนายกคนที่  3
 5. นายศักรินทร์          นินทนาวงศา                 อุปนายกคนที่  4
 6. นายวิบูลย์              น้อยใจบุญ                   เลขาธิการ
 7. นายวิลาศ              โลหิตกุล                      เหรัญญิก
 8. นายถิตบัณฑูรย์      สืบสมาน                      ปฏิคม
 9. นายสุรพล             วาณิชเสนี                     นายทะเบียน
 10. มิสรัดดาวรรณ์        ดีประสิทิ์ปัญญา             ประชาสัมพัน
 11. นายอานนท์           เจริญรุ่งเรือง                 กรรมการ
 12. นายสมศักดิ์           ตรงวงศา                     กรรมการ
 13. พลตำรวจโทวินัย     ทองสอง                     กรรมการ
 14. นายพงษ์ศักดิ์         จงจิตต์                       กรรมการ
 15. ดร.มนต์ชัย            พินิจจิตรสมุทร             กรรมการ
 16. นายกิตติชัย           เจริญวุฒิลาภ               กรรมการ
 17. นายธนากร            วนะภูติ                       กรรมการ
 18. นายสมชาย           เตียงหงษากุล              กรรมการ