แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมภาพรวม ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2565

แบบใบสรุปค่าใช้จ่าย

ข้อมูลอ้างอิง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565-2567 ระดับปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565-2567 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 - 2570

คู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2555

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ 2565-2567

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2565

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2565-2570

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบ หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565

ประมาณการจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประมาณการจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565

รายการราคากลางพัสดุ-ครุภัณฑ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา