แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน

แบบฟอร์มเขียนโครงการ

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมภาพรวม ปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอ้างอิง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2566-2567 ระดับปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2566-2567 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 - 2570

คู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2555

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ 2566-2567

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2566

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2566-2570

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบ หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2566

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2567

ประมาณการจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประมาณการจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2567

รายการราคากลางพัสดุ-ครุภัณฑ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา