• ภราดายอห์น แมรี่ พ.ศ.2491 - 2495


 • ภราดาอิลเดอร์ฟองโซ พ.ศ.2495 - 2496


 • ภราดาเซราฟิน พ.ศ.2496 - 2500


 • ภราดาโฮโนรา พ.ศ.2500 - 2504


 • ภราดาอันโตนิโอ พ.ศ.2504 - 2509


 • ภราดาฮูเบรตไมเกต์ พ.ศ.2509 - 2510


 • ภราดาอะเล็กซานเดอร์ พ.ศ.2510 - 2513


 • ภราดาบัญญัติ โรจนารุณ พ.ศ.2513 - 2517


 • ภราดาพยุง ประจงกิจ พ.ศ.2517 - 2521


 • ภราดาอะเล็กซานเดอร์ พ.ศ.2521 - 2522


 • ภราดาประสิทธิ์ ไชยเผือก พ.ศ.2522 - 2528


 • ภราดาชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ พ.ศ.2528 - 2532


 • ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ พ.ศ.2532 - 2534


 • ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ พ.ศ.2534 - 2541


 • ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล พ.ศ.2541 - 2547


 • ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล พ.ศ.2547 - 2550


 • ภราดามณฑล ประทุมราช พ.ศ.2550 - 2556


 • ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล พ.ศ.2556 - 2558


 • ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ พ.ศ. 2559 - 2561


 • ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด พ.ศ. 2562 - 2565


 • ภราดากุลชาติ จันทะโชโต พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน