หน้าแรก | ประวัติสมาคม | สมาชิกสมาคม | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม

รายนามผู้อำนวยการนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคม  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


  ปีการศึกษา

ผู้อำนวยการ

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

สมัย

อุปนายกสมาคมฯ

2542

ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล

นางจตุพร  ผดุงเจริญ

1

คุณบุญแสง  เผ่าบรรจง

2543

ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล

นางจตุพร  ผดุงเจิรญ

 

คุณบุญแสง  เผ่าบรรจง

2544

ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล

นายพฤฒิชัย  รูปขจร

1

ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา

2545

ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล

นายพฤฒิชัย  รูปขจร

 

ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา

2546

ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล

นายสัมพันธ์  ไตรติลานันท์

1

นางโสภา  วโรกร

2547

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล

นายสัมพันธ์  ไตรติลานันท์

 

นางโสภา  วโรกร

2548

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล

นายสมหวัง  จิตพิทยานุภาพ

1

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล

2549

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล

นายสมหวัง  จิตพิทยานุภาพ

 

ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล

2550

ภราดามณฑล  ประทุมราช

นายสมหวัง  จิตพิทยานุภาพ

2

ภราดามณฑล  ประทุมราช

2551

ภราดามณฑล  ประทุมราช

นายสมหวัง  จิตพทยานุภาพ

 

ภราดามณฑล  ประทุมราช

2552

ภราดามณฑล  ประทุมราช

นายสมหวัง  จิตพทยานุภาพ

 

ภราดามณฑล  ประทุมราช

2553

ภราดามณฑล  ประทุมราช

นายสมหวัง  จิตพทยานุภาพ

 

ภราดามณฑล  ประทุมราช

2554

ภราดามณฑล  ประทุมราช

นายสมหวัง  จิตพทยานุภาพ

 

ภราดามณฑล  ประทุมราช

2555

ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล

นายสมหวัง  จิตพทยานุภาพ

 

ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล

รายนามของนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

1

คุณจตุพร ผดุงเจริญ

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543

2

คุณพฤฒิชัย รูปขจร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545

3

คุณสัมพันธ์ ไตรติลานันท์

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547

4

คุณสมหวัง จิตพิทยานุภาพ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

Copyright 2010-2012 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
128 ถ.ศุภกิจ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000