หน้าแรก | ประวัติสมาคม | สมาชิกสมาคม | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม

ประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ

     ในสมัยภราดาอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์  ได้มาดำรงตำแหน่งอธิการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  โดยร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ขึ้น  เพื่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  ในการบริหารงานของชมรมฯ  มีคุณจตุพร  ผดุงเจริญ  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นประธานชมรม  ร่วมกับคณะกรรมการชมรม  ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียน   เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียน  ได้พัฒนาชมรมผู้ปกครองและครูมาโดยตลอด  จนกระทั่งในสมัยที่ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล  ได้มาดำรงตำแหน่งอธิการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ  ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ขึ้น ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก “ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์”  มาเป็น “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์”  มีการจัดทำข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูฯขึ้นในปีการศึกษา  2542  พร้อมทั้งจดทะเบียนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2542  เป็นต้นมา 

   ความเป็นมา
คณะภราดาในเครือมูลนิธิฯ ร่วมกับอธิการและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 12 สถาบันประชุมเตรียมการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสมาคมจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2543 และจากนายทะเบียนสมาคม ก.ท.ม. เมื่อ พ.ศ. 2544

   สมาคมผู้ร่วมก่อตั้ง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ยื่นจดขอทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542

Copyright 2010-2012 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
128 ถ.ศุภกิจ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000