หน้าแรก | ประวัติสมาคม | สมาชิกสมาคม | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

สวัสดีท่านผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ที่รักทุกท่าน
            ในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอต้อนรับทุกท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ 2553
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ผมและกรรมการบริหารสมาคม ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองทุกท่าน
บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูต่ออีก 2 ปี การบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู จำสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น มิใช่เพียงแค่คณะกรรมการเพียงไม่กี่คนเท่านั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านระดมกำลัง ความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์
ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู และนักเรียนทุกคน
            สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู สามารถเสนอแนะหรือติชมการทำงานของสมาคมได้ที่ตู้รับเรื่องที่หน้าห้องกิจการนักเรียน
            ท้ายนี้ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพรให้สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ ตลอดไป


ด้วยความรักและปรารถนาดี
นายสมหวัง จิตพิทยานุภาพ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


Copyright 2010-2012 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
128 ถ.ศุภกิจ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000