หน้าแรก | ประวัติสมาคม | สมาชิกสมาคม | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม

สรุปผลการดำเนินงาน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา
ปีการศึกษา  2552
………………………….

 • คณะกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ประกอบด้วย

นายสมหวัง  จิตพิทยานุภาพ  นายกสมาคมฯ  ดำรงตำแหน่ง ปี 2551-2552
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย....

 • สรุปผลการดำเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทราปีการศึกษา  2552
 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

-   จัดครูมืออาชีพมาติวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   91,500   บาท
-  ค่าข้อสอบวัดคุณภาพนักเรียนระดับชั้น  ป.3 ,ป.6  และ  ม.3    91,600  บาท
-   จัดอาหารเลี้ยงนักเรียนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ   20,000  บาท
-  จัดค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนระดับชั้น  ม.4    จำนวน  70,000  บาท
-  สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   20,000  บาท

 • สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน

-     ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด       190,000   บาท
-     ติดตั้งระบบ  VDO  COMFERENCE  เชื่อมต่อโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันออก  8,702  บาท
-     จัดหาหน้ากากอนามัยจำนวน  7,000  อัน ๆ ละ 3.50  บาท    24,500  บาท

 • ส่งเสริมการช่วยเหลือสังคม

-     จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิต   8,870  บาท
-    ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุนีย์ศรัธาธรรม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย
มีเงินทำบุญรวมทั้งสิ้นจำนวน  47,244  บาท

 • ประสานงานศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์รวมพลังพัฒนาโรงเรียน

-  เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์
-  เข้าประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1,500  บาท

 • จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี  ขาดแคลนทุนทรัพย์  กิจกรรมเด่น  315,000  บาท
 • สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์    20,000  บาท
 • สนับสนุนการพัฒนาครู

ส่งครูศึกษาดูงาน     ณ  ประเทศญี่ปุ่น   …….  บาท
-  สนับสนุนส่งครูประกวดครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือฯ  21,000  บาท

 • สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์
  • จัดงาน “วันผู้ปกครองพบครู”    

จัดทำสูจิบัตร   76,800บาท               
-  จัดงาน 61 ปี ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์           
สนับสนุนการแสดงจากภายนอก    50,000  บาท
                              -  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ  50,000  บาท

 • สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคระเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

-  สนับสนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  40,060  บาท
-  ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย   10,100  บาท
-   สนับสนุนการจัดงาน CGPTA GALA DINNER  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือฯ 
45,000 บาท
-  ร่วมการประชุม  ECG-NETWORK  เครือข่ายภาคตะวันออก  จำนวน  5,450 
-   จัดแข่งขันแรลลี่เครือข่ายภาคตะวันออก   .............บาท
-  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  10,000  บาท

 • เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2551
ร่วมงานวันฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ร่วมพิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2552
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ในงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจำปี 2552 
ร่วมงานวันภราดา  
รการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์
ร่วมกิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน
งานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
การแข่งขันบาสเกตบอล  "The  2  nd  Basketball  Saint  Louis  Cup" 

Copyright 2010-2012 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
128 ถ.ศุภกิจ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000